تبلیغات
Talk - .دلم می خواهد لبانم را بر لب هایت بگذارم...
Talk
زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم