تبلیغات
Talk - بارالها اجابت کن انکه دلش نجابت دارد در ارادت نه انکه جسارت دارد در تظاهر به عبادت
A.W.Surveys - Get Paid to Review Websites!
Talk
زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم